logo

El nou cànon digital entra en vigor

El 1 d’Agost del 2017 torna a Espanya el Cànon Digital en els equips, aparells i suports materials segons s’especifica en el BOE del 4 de Juliol de 2017, Sec.I, Pàg.56444 a la Pàg. 56454.

Que és el cànon digital?

És una tarifa que s’aplica als equips i mitjans electrònics que són capaços de produir, emmagatzemar o reproduir còpies de qualsevol tipus de contingut, com ara vídeos, fitxers de música o imatges. Amb aquests diners es tracta de compensar els autors que, segons la Llei de Propietat Intel·lectual, tenen “dret irrenunciable” a cobrar una quantitat per cada reproducció que es faci de la seva obra.

Qui pagarà la taxa digital?

Considera “deutors” als distribuïdors i “fabricants a Espanya d’equips, aparells i suports materials de reproducció”, que són els que haurien de pagar la taxa als creditors.
De fet es preveu que fabricants i distribuïdors “hauran de repercutir l’import de la compensació de manera separada en la factura que lliurin al seu client” i indicar, en el cas en què el client sigui consumidor final, el seu dret a obtenir el reemborsament si compleix els requisits establerts a les excepcions. És a dir, els fabricant i importadors hauran d’abonar el cànon digital als acreedors finals (SGAE) i ho repercutirán als succecius adquirents fins arribar al usuari final.

Quines excepcions hi ha?

Aquesta és una de les novetats relatives al cànon anterior. Les còpies realitzades per administracions públiques i empreses o professionals (aquelles realitzades per “persones físiques o jurídiques que actuen com a consumidors finals, que justifiquen la destinació exclusivament professional” dels equips o suports, s’inclouen, entre d’altres, com excepcions al pagament d’aquesta taxa).
Les entitats gestores en forma de la persona jurídica esmentada en l’apartat anterior s’encarregaran de la gestió d’aquestes excepcions i els reemborsaments corresponents. Per exemple, un distribuïdor que ha venut equips a l’Administració pot sol·licitar un reembossament; o el consumidor final podrà sol·licitar el reembolsament en cas de fer un ús únicament profesional d’allò per lo que està pagant cànon.

Quines son les tarifes?

El decret-llei conté una llista d’equips, mitjans de comunicació i materials de reproducció, i els imports econòmics amb els quals s’han de pagar als autors.
De moment, i en absència del desenvolupament de la normativa que especifiqui el que estarà subjecte al cànon, aquests són els imports recaptats en el Reial Decret-Llei aprovat pel Govern:

• Fotocopiadora multifunció, 5,25 €
• Fotocopiadora monofuncional, 4,50 €
• Gravadora de CD, 0,33 €
• Gravadora de DVD, 1,86 €
• CD, 0,08 €
• CD regravable, 0,10 €
• DVD, 0,21 €
• DVD regravable, 0,28 €
• Memòria USB i targetes de memòria externa, 0,24 €
• Discs durs multimèdia externs, 6,45 €
• Discs durs integrats, 5,45 €
• Reproductors portàtils i tauletes, 3,15 €
• Smartphones, 1,10 €

 

Comments are closed.